تبلیغات
✰قصر دوستــداران وینکــس✰ - tekna
ღوینکس برای همیشه هست و همیشه خواهد بود ✰قصر دوستــداران وینکــس✰
چینش چپ         Tecna پری از فن آوری است و منبع خود را از قدرت می آید -- شما آن را حدس زده -- فن آوری! به عنوان کارشناس علوم گروه، Tecna پری برو به دستگاه های خلاق است که کمک به او و باشگاه نرم از بعضی موقعیت های چسبنده است! این پری مگا اعتماد به نفس مسائل فنی را ندارد که آن را به شر با غلبه بر می آید!