تبلیغات
✰قصر دوستــداران وینکــس✰ - bloom
ღوینکس برای همیشه هست و همیشه خواهد بود ✰قصر دوستــداران وینکــس✰
بلوم این فکر می کند او یک نوجوان عادی، اما همه چیز را تغییر زمانی که وی به کشف این حقیقت که او پری! در حال حاضر و بلوم به کالج Alfea برای پری در ابعاد سحر و جادو می شود، جایی که او رهبر از باشگاه نرم. او به عنوان پری شعله اژدها، پری قدرتمند ترین است. این مسئولیت بسیار جذاب است، اما او خواهیم قدرت منحصر به فرد خود را به شر شکست استفاده کنید ، مانند سه گانه Trix از جادوگران، و راهنمای پری های همکار خود را در مبارزه با شر است. زمانی که او در جهان صرفه جویی نیست، بلوم دوست دارد با دوستان خود به پشت پا زدن، خواندن و بازی کردن با خرگوش حیوان خانگی او، Kiko.